การจัดส่งสินค้า / Delivery / Shipping


สินค้าทุกชิ้นถูกผลิตขึ้นใหม่ จะจัดส่งภายใน 45 - 60 วันหลังจากได้รับการอนุมัติแบบ

All products must be shopped within 45 - 60 days after design amd purchased had been approved.
การจัดส่งสินค้า / Delivery / Shipping

สินค้าทุกชิ้นถูกผลิตขึ้นใหม่ จะจัดส่งภายใน 45 - 60 วันหลังจากได้รับการอนุมัติแบบ

All products must be shopped within 45 - 60 days after design amd purchased had been approved.